Veriditas logo
Flowerbar

Voor wie

De psychologen van Veriditas werken binnen de generalistische basis ggz. Dit houdt in dat de huisarts of de praktijkondersteuner je verwijst omdat deze het verstandig vindt dat er een psycholoog samen met jou gaat kijken naar de problemen waar je nu tegenaan loopt. Vaak hebben mensen al zelf geprobeerd om een oplossing te vinden, geheel zelf of door met partner, familie of vrienden te praten over de dingen waar ze tegenaan lopen. Dat lukt meestal. Soms is er echter een ander perspectief of een kortdurende behandeling nodig om weer zelf voort te kunnen; om weer zicht te hebben op hoe verder. Niet alle problemen hoeven dan opgelost te zijn. Omdat Veriditas nauw samenwerkt met de huisartsen en praktijkondersteuners weten deze als verwijzer zeer goed welke problematieken goed door onze praktijk kunnen worden behandeld.

De praktijk behandelt lichte tot matige problematiek vallend binnen de generalistische basis GGZ. Wij behandelen GEEN verslavingsproblematiek, eetstoornissen en crisogene situaties. Indien klachten dusdanig zwaar of complex van aard zijn, dat er sprake dient te zijn van behandeling binnen de specialistische basis GGZ, dan zal doorverwijzing naar een aanbieder binnen de SGGZ plaatsvinden.

Als je hebt besloten voor jezelf of je kind contact met Veriditas op te nemen, zal er allereerst een intakegesprek plaats vinden om jouw problemen en vragen in kaart te brengen. Indien er tijdens het intakegesprek twijfel ontstaat of een behandeling binnen de generalistische basis GGZ past, dan wordt contact opgenomen met de verwijzer.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met jou besproken in hoeverre naasten kunnen worden betrokken bij de behandeling. Als dit inderdaad het geval is, dan worden hierover concrete afspraken met je gemaakt. Deze afspraken zullen dan in het behandelplan worden opgenomen. Onze voertaal is het Nederlands. Het is onze ervaring dat de kwaliteit van de therapie er onder lijdt wanneer wij deze in een andere taal aan moeten bieden.

Samen bepalen we of Veriditas je verder kan helpen. Vervolgens wordt in overleg besloten of behandeling gestart gaat worden. Als u dat wenst, kunnen naasten worden betrokken bij de behandeling en/of bij de bespreking ter voorkoming van een eventuele terugval als behandeling beëindigd wordt. Naasten kunnen ook meer informatie vinden op www.thuisarts.nl of www.nedkad.nl. Eventueel kan consultatie of een doorverwijzing binnen de multidisciplinaire setting of het samenwerkingsverband van de regio plaatsvinden. Veriditas werkt samen met alle huisartsenorganisaties en zorgaanbieders binnen zowel de minder intensieve als meer intensieve behandelvormen (zogenoemd de 0e en 2e lijn).

Veriditas is als zorgaanbieder vooruitstrevend. De behandelaren gaan snel aan de slag met vernieuwingen en innovaties. Er wordt in het netwerk kennis en ervaring gedeeld (o.a. intervisies, geven van supervisies, aangesloten bij coöperatie Psyzorg, geven van onderwijs bij het RINO aan toekomstige praktijkondersteuners), voor het realiseren van de juiste zorg op de juiste plaats.

Bij verwijzing via je huisarts wordt, op voorwaarde dat je hier vooraf mee instemt, de inhoud van het intakegesprek en het behandelplan gedeeld met de verwijzer. Na afronding van de behandeling krijgt de verwijzer een brief over de evaluatie van de behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Jij krijgt gedurende de behandeling inzicht in het behandeldossier. Je krijgt hiervoor toegang tot het patiëntenportaal. Hier kun je ook de behandelafspraken terugvinden.

Een behandeltraject wordt altijd halverwege de behandeling en aan het einde met je geëvalueerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vragenlijst (bijv. ROM, tevredenheidsvragenlijst) die je tijdens en na afloop van de behandeling invult. Op die manier wordt het effect van de behandeling met je beoordeeld. Je hebt als cliënt altijd inzage in het dossier.

Behandelvormen

Roos, Esther en Ilse zijn breed (en gedeeltelijk verschillend) opgeleid naast hun opleiding tot GZ-psycholoog. De door hen meest gebruikte behandelvormen (wetenschappelijk onderbouwd) worden hier uitgebreider beschreven. Vaak gebruiken ze elementen van de verschillende vormen om zo een op maat gemaakte behandeling in te kunnen zetten. De praktijk werkt conform de kwaliteitsstandaarden in de GGZ. Voor meer informatie over deze standaarden kun je terecht op www.ggzstandaarden.nl. Voor meer informatie over cliëntgerichte modules kun je terecht op www.nedkad.nl. De behandelaren zijn aangesloten bij beroepsvereniging NIP en Esther nog specifiek bij de Nederlandse Vereniging voor relatie- en gezinstherapie (NVRG). De behandelaren zijn als regiebehandelaar erkend, vallend onder de wet BIG. [Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschermt patiënten / cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.]

Behandelaars: Roos, Esther, Ilse.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR is een behandelmethode om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die eerder niet goed zijn verwerkt alsnog te verwerken. Je kunt daarbij denken aan een ongeluk, gepest zijn, medische nare handelingen moeten hebben doorstaan, een overval. In de afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning gekomen voor het feit dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten. Hierbij kun je denken aan angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden ingezet.

De behandelmethode is zowel geschikt voor volwassenen als voor kinderen. Met hulp van ouders kunnen zelfs hele jonge kinderen al met EMDR worden behandeld. Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen. Je kunt daarbij denken aan nachtmerries, concentratieproblemen, ongewild steeds aan het trauma denken, snel boos zijn, lichamelijke klachten en slaapproblemen.

Bij een EMDR-behandeling wordt gevraagd een beeld van de ingrijpende gebeurtenis terug te halen in de herinnering. Tegelijkertijd wordt een afleidende taak aangeboden (Kijken naar de vingers van de therapeut die zijn hand op een afstandje voor je ogen heen en weer beweegt, luisteren naar een geluid dat afwisselend links en recht via een koptelefoon te horen is, voelen van klopjes/tikjes op de handen/schouders/knieën afwisselend links en rechts). Steeds meer onderzoek wijst uit dat het werkzame effect van EMDR voort lijkt te komen uit de ‘dubbele’ belasting van het werkgeheugen. De hersenen moeten tegelijkertijd een herinnering ophalen en een taak uitvoeren. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Een ingrijpende gebeurtenis krijgt door de EMDR-behandeling een andere plek.

Wanneer je meer wilt lezen over EMDR:

  • Website Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl. Op deze website kun je uitgebreide informatie en artikelen vinden over EMDR. Tevens zijn er een aantal informatieve filmpjes op deze website te vinden die een goed beeld geven van hoe een EMDR-behandeling in zijn werk gaat.
  • Website EMDR kind en Jeugd: www.emdrkindenjeugd.nl. Op de website vind je uitleg en diverse interessante artikelen. Tevens kun je hier folders vinden in diverse talen over EMDR.
  • Het boek Tim en het wonder EMDR is een boek speciaal voor kinderen waarin uitleg wordt gegeven over EMDR. Het is geschreven door Tamara Konings en Silke Bakker (www.silverpsychologie.nl)

Behandelaars: Roos, Esther, Ilse.

In gesprek met de ander probeer je eigen ervaringen, gedachten en gevoelens nader te onderzoeken, te ordenen en mogelijk andere oplossingen te bedenken, dan je gewend bent om problemen op te lossen. Soms ondersteunen hierbij bepaalde opdrachten (bv. tekenen, maken van een Mood-bord, bepaalde vragen of opstellen van balanslijstjes) om de problemen meer te verhelderen. De gesprekken staan in teken van het stimuleren van verandering.

Behandelaars: Roos, Esther, Ilse.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn, waardoor iemand negatieve gevoelens krijgt of op een bepaalde manier reageert, maar dat de manier van denken over deze gebeurtenis maakt hoe je je voelt en hoe je hiernaar handelt. Als iemand bv. langs een groepje mensen loopt en er wordt direct hard gelachen en de persoon denkt sterk negatief over zichzelf (het zal vast aan mij liggen, ze lachen me uit), dan zal deze persoon zich ook negatief voelen en hiernaar handelen (bv. zich terugtrekken, juist erg boos worden). Maar kloppen deze gedachten wel? Lacht het groepje misschien juist om een grap die toevallig net verteld is? Middels CGT worden de voor jou vaak vervelend ervaren situaties onderzocht en bekeken of de gedachtes die je hierbij hebt, wel realistisch/helpend zijn. Door te oefenen met andere meer positieve gedachten en gedrag, kan er verandering optreden (meer zelfzeker worden, minder snel boos worden, minder bang zijn etc). Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.

Behandelaars: Roos.

De naam van de therapie zegt het al; bij deze techniek staan de emoties van een persoon centraal. Alle emoties, dus ook degene die wij als vervelend beschouwen, zijn er niet voor niets. Zij geven richting aan datgene wat er gebeurt en ervaren wordt. Ze vertellen eigenlijk wat de behoeften van een persoon zijn. Bijvoorbeeld verdrietig zijn, wil mogelijk zeggen dat je verbinding met een ander zoekt. Boos zijn dat er over je grenzen heen is gegaan. Maar emoties zijn vaak complex: je kunt verschillende gevoelens tegelijkertijd ervaren of in eerste instantie bijvoorbeeld boosheid voelen, terwijl hier misschien wel verdriet onder zit. Of je hebt jezelf gaandeweg aangeleerd om emoties juist niet toe te laten, omdat je ze te overweldigend vindt of dat er door gebeurtenissen geen plaats voor was of dit niet geaccepteerd werd. Er kan dan een groot verschil ontstaan tussen denken en voelen. Middels EFT-i oefeningen gaan we op onderzoek uit welke gevoelens er zijn, deze te leren (h)erkennen, te uiten, te gebruiken en mogelijk ook opnieuw vorm te geven. Dit met als doel een betere balans en meer rust te ervaren. EFT-i integreert cliëntgerichte, gestalt- en existentiële therapieën vanuit de psychotherapie met hedendaagse psychologische kennis. N.B. Deze vorm van therapie dient niet verward te worden met Emotional Freedom Techniques, waarbij gebruikt gemaakt wordt van vingertapping en behandeld wordt vanuit een energetische visie. Daarnaast bestaat er EFT specifiek gericht op relatieproblemen. Vanuit Veriditas biedt Roos de basis technieken vanuit de EFT Individueel aan.

Behandelaars: Esther.

Ook binnen deze vorm van EFT staan de emoties centraal. Hoofddoel van partner relatie therapie volgens EFT is het komen tot een beter begrip van elkaar en het veilig met elkaar verbonden raken. Wanneer de verbondenheid met elkaar onder druk staat reageren partners soms door ruzie te maken, kritiek te leveren of door stiller te worden, zich terug te trekken. Samen onderzoeken we hoe jullie reageren op de stress die het gevoel de ander niet dichtbij te hebben, oplevert. Hoe dit voor moeilijkheden in de relatie zorgt. Hoe jullie in een ruzie steeds weer in hetzelfde patroon lijken te schieten. Door dit samen de onderliggende eigen gevoelens verder te onderzoeken en te ontdekken welk gedrag daaruit meestal volgt bij beiden kom er een dieper begrip van elkaar. Dit helpt om het patroon te kunnen herkennen, doorbreken en dichter bij elkaar te kunnen komen.

Vanuit Veriditas biedt Esther de partner relatietherapie aan. Ze is als systeemtherapeut lid van de Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie en daarnaast Advanced getraind EFT-c therapeut.

Behandelaars: Roos, Esther, Ilse.

In verbinding beter voelen is een doorlopende behandelgroep voor mensen met voornamelijk angst- en stemmingsklachten. Het doel is om te ervaren dat in echt contact met anderen, verbinding, herstel kan plaatsvinden. Herstel is een proces gericht op het hervinden van persoonlijke identiteit en het hernemen van de regie op het leven. De mogelijkheden van de deelnemer staan centraal.

De groep bestaat uit maximaal 10 personen waarbij er iedere 4 weken een in- en uitstroommoment is voor de helft van de groep. Het zijn 8 bijeenkomsten van 1½ uur op de woensdagochtend en deze vinden laagdrempelig plaats in buurthuis Kadans in Best. De bijeenkomsten zullen volgens evidence based behandeltechnieken (CGT, ACT, EFT-i en c en een vleugje schematherapie) vormgegeven worden. Verwijzing van de huisarts / pohggz is nodig.

Behandelaars: Roos, Ilse.

Schematherapie kijkt naar de oorsprong van jouw gedragspatronen. Elk persoon heeft behoefte aan bepaalde basisbehoeftes. Als hieraan niet wordt voldaan ontwikkel je als kind vaak, afhankelijk van je temperament, zogeheten negatieve schema’s, die je als volwassene meeneemt in je leven. Ze lopen als een rode draad door het leven, vormen overtuigingen, gevoelens en ervaringen. Ze gaan steeds meer bepalen hoe je naar jezelf, anderen en de wereld om je heen kijkt. Ze zijn zo’n onderdeel van je geworden dat je vaak op een bepaalde manier reageert wat passend is bij je schema. Onbewust worden de schema’s daardoor krachtiger. Een voorbeeld; stel je hebt als kind vaak te horen gekregen dat je niet goed genoeg was (door pesten, of vanuit thuis), waarop je misschien wantrouwend naar andere mensen bent geworden en meer afstand neemt in relaties. Als anderen daarop minder initiatieven nemen tot contact met jou, dan wordt je schema krachtiger: ‘ik ben niet goed genoeg’ en blijf je in gedragspatroon afstand nemen naar anderen toe. Nog een voorbeeld: stel je hebt als kind een aantal verlieservaringen meegemaakt (plotseling verhuizen, overlijden van belangrijke ander(en)), dan kan de wereld al snel als bedreigend en onvoorspelbaar gaan voelen (‘er kan zomaar iets gaan gebeuren dat de wereld voor jou op je kop zet’). Hierdoor ben je misschien wat afstandelijker in relaties of zoek je juist veel bevestiging bij een ander. Hierop kunnen anderen ook weer reageren (bv. juist minder met jou willen doen), dan wordt je schema krachtiger: ‘de wereld is onveilig en anderen zijn er niet voor mij’. Soms weten mensen dit van zichzelf en weten ze dat ze anders kunnen reageren, maar geven ze aan dat het gevoel daarbij niet verandert. Dan kan Schematherapie helpen om stil te staan bij je eigenlijke behoeften. Hierdoor verandert dan niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens. Vanuit Veriditas kan Roos, passend binnen de Basis (B)GGZ, samen met jou hiernaar kijken en een aanzet maken tot verandering. Omdat bepaalde schema’s en gedragspatronen erg hardnekkig kunnen zijn is hier soms veel tijd voor nodig dit daadwerkelijk goed in basis te veranderen. Dan kan een behandeling binnen de Specialistische (S)GGZ overwogen worden. Roos maakt samen met jou een inschatting of deze module met basistechnieken uit de Schematherapie iets voor jou kan betekenen.

Behandelaars: Roos, Esther, Ilse.

Het internet is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Je zoekt er informatie, online winkelen en bankieren is normaal, en tv kijken op de Ipad wint terrein. Social media krijgen een steeds duidelijkere plek in ons dagelijks leven. Al dit soort toepassingen dringen geleidelijk ook door in de gezondheidszorg. E-health is een vorm van therapie, waarbij naast de gesprekken een module op de computer wordt gevolgd. De module bestaat uit informatie, uitleg en oefeningen die je thuis in eigen tempo kunt doen. De behandelaar kijkt mee en helpt je indien nodig. Als je nog even moet wachten op het eerste behandelcontact dan kunnen deze modules je alvast op weg helpen. Voor meer informatie zie www.embloom.nl/content.

Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om fysiek op gesprek te komen in de praktijk. In die gevallen bieden wij ook de mogelijkheid de consulten digitaal plaats te laten vinden ("beeldbellen").

Behandelaars: Roos, Esther.

Er is een diagnose gesteld bv. ASS, ADHD, angst- of stemmingstoornis, een persoonlijkheidsstoornis, maar wat houdt dit dan nu precies in? Niet vanuit theorie, maar in de praktijk, specifiek bij jou(w) kind. Waar komt het vandaan, wat betekent dat voor jou(w kind)? Wat betekent dat voor je ouders / je partner / je familie? Psycho-educatie is het geven van informatie aan jou(w kind) over de gestelde diagnose en geeft adviezen hoe jij (en / of jouw kind) met deze diagnose om kan gaan. Waar liggen de zwakkere kanten en heb jij (en / of jouw kind) misschien wat meer ondersteuning nodig. Maar zeker wordt ook gekeken naar waar de krachten, sterke kanten van een persoon liggen.

Behandelaars: Roos, Esther.

Als ouder komen veel vragen op je af over ouderschap, opvoeden en hoe dit allemaal te combineren in de dagelijkse praktijk, waarbij je als het ook nog even kan, toekomt aan jezelf. Woorden als structuur en consequentheid, zijn heerlijk mooie woorden, maar hoe doe je dit in de praktijk? En als je kind zich ook nog niet helemaal volgens ‘de boekjes’ ontwikkelt, dan legt dit soms grote druk op je als opvoeder, maar ook op je partnerrelatie en je gezin als geheel. Tijdens de ouderbegeleiding wordt getracht je emotionele steun te bieden bij de zorgen die je ervaart. Maar ook om je meer inzicht te geven in de gedragsproblemen die jouw kind laat zien en tips worden gegeven hoe het beste met dit gedrag om te gaan of hoe dit gedrag te beïnvloeden.

Behandelaars: Roos, Esther.

Wil je supervisie gedurende de GZ-opleiding, opleiding tot schoolpsycholoog, kinder en jeugdpsycholoog NIP, SKJ-registratie of voor je herregistratie dan kun je bij onze praktijk terecht.

Esther Kruijssen 06 14 63 60 79 • Roos van Hoenselaar 06 37 29 10 96
Dr. de Steenhuijsenlaan 2 5684 GW Best • info@veriditas.nl • veriditas.nl
KvK: 83045694 • AGB-code: 94066327